NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (drugo triletje – 4., 5., 6.r.) 2020/21

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v skladu z Zakona o osnovni šoli

Šola za učence 1. razreda ponuja pouk prvega tujega jezika (angleščina) kot neobvezni izbirni predmet.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 2. TRILETJA

Učenci bodočega 4., 5. in 6. r. na naši šoli izbirajo med predmeti:

  • drugi tuj jezik-nemščina,
  • šport,
  • tehnika,
  • računalništvo.

Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta se oblikuje za najmanj 12 učencev, v skupini pa je lahko največ 28 učencev.

V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. Če bo število učencev za določen predmet premajhno, bomo izbor uskladili z učenci individualno.

Na začetku šolskega leta imajo učenci prvi teden pouka možnost spremeniti izbiro. V tem primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim urnikom.

Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot obvezne ure.

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v spričevalo.

Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju.

Pri pripravi in organizaciji urnika je potrebno upoštevati, da sodijo neobvezni izbirni predmeti v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete.

O izbiri bodo učenci in starši pisno obveščeni pred koncem šolskega leta 2019/20.

 

PRIJAVNICA NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2020 – drugo triletje

Morda vam bo všeč tudi...