Skoči na glavno vsebino

Prometno varnostni načrt

Osnovni podatki

Skozi Mirno potekata zelo prometni cesti, in sicer je ena državna cesta, ki povezuje Sevnico in Trebnje. Neposredno ob Osnovni šoli Mirna pa poteka druga cesta, ki povezuje mirnsko dolino z Gabrovko in Litijo. Večina učencev, ki prihajajo v šolo peš, to cesto prečka vsaj enkrat na dan, na poti v šoli ali iz nje domov.

Na OŠ Mirna je trenutno 250 učencev, od tega je 90 vozačev, ostali so pešci. Veliko učencev, ki so sicer pešci, starši pripeljejo v šolo in jih odložijo tik pred šolskim poslopjem, redkokdo na za to predvidenem mestu. 

Učenci v prometu

Učenci, ki obiskujejo našo šolo, so v promet vključeni na različne načine. Veliko učencev je pešcev, saj so doma v bližnji okolici in v šolo prihajajo peš. Nekaj učencev se v šolo pripelje z osebnimi avtomobili, torej kot sopotniki, ostali pa se pripeljejo z avtobusom oz. kombijem in so v promet vključeni kot potniki. V toplejših mesecih nekaj učencev prihaja v šolo tudi s kolesom in so v prometu udeleženi kot kolesarji. Ker imajo otroci manj izkušenj, slabše oz. še ne razvite psihofizične lastnosti in slabšo sposobnost zaznavanja, so v prometu še posebej ogroženi. Zakon o varnosti cestnega prometa navaja in poudarja, da morajo biti otroci kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči drugih udeležencev. Ravno zato jim je potrebno pri tem pomagati in jih usmerjati na varnost v cestnem prometu na različne načine. Vemo, da se s ponavljajočim usmerjanjem otrokovega zaznavanja postopoma večata njegova natančnost in objektivnost. V tem obdobju postopno popušča otrokova značilna osredotočenost nase in počasi se vživlja v objektivni svet in razvija stalnost zaznav.

Šolski okoliš

Šolski okoliš naše šole sestavljajo vse vasi v Občini Mirna, in sicer Brezovica pri Mirni, Cirnik, Debenec, Glinek, Gomila, Gorenja vas pri Mirni, Migolica, Migolska Gora, Mirna, Praprotnica, Ravne, Sajenice, Selo pri Mirni, Selska Gora, Stan, Stara Gora, Ševnica, Škrjanče, Trbinc, Volčje njive, Zabrdje in Zagorica. Našo šolo pa že vrsto let obiskujejo tudi učenci iz Zabukovja, Slovenske vasi, Straže, Trstenika in Rakovnika. Te vasi so mejne med Šentrupertom in KS Mirna. Čeprav spadajo v šolski okoliš OŠ Šentrupert, gravitirajo na Mirno (zaposlitev, vrtec, pošta, dnevni nakupi …).

 Pot v šolo

Učenci, ki obiskujejo našo šolo, prihajajo iz domačega in drugih šolskih okolišev. V šolo prihajajo na različne  načine. Nekateri učenci prihajajo peš, nekatere pripeljejo starši, veliko pa se jih v šolo pripelje z organiziranim šolskim prevozom. Tako avtobus kot kombi učence pripelje do šolske avtobusne postaje, katera je v neposredni bližini šole. Na tej avtobusni postaji učenci vstopajo oz. izstopajo z avtobusa. Za nadzor učencev v času čakanja oz. vstopanja ali izstopanja z avtobusa poskrbi dežurni učitelj, ki je določen v tistem času.  Učenci 1. razreda prihajajo v šolo v spremstvu staršev (spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, če to s pisnim soglasjem potrdijo starši otroka, ki potrebuje spremstvo).

Varstvo vozačev

Učenci vozači se morajo vključiti v organizirano varstvo takoj po prihodu prevoza. Ravno tako morajo počakati v organiziranem varstvu do odhoda prevoznega sredstva. O prisotnosti učencev se vodi evidenca. Učenci brez dovoljenja dežurnega učitelja ne smejo zapustiti varstva. Ravnati se morajo v skladu s šolskim redom in upoštevati navodila dežurnega učitelja. Po končanem pouku vstopajo učenci pod nadzorom dežurnih učiteljev na avtobuse in kombije na za to določenem postajališču. Vozniki so obveščeni o tem in morajo počasi in varno pripeljati pred čakajoče otroke.

Vozni red prevozov

http://osmirna.splet.arnes.si/?page_id=77

Navodila prevoznikom šolarjev

  

 • Na avtobusno postajališče pripeljejo s primerno hitrostjo.
 • Avtobusi ali kombiji za določeno smer naj stojijo vedno na določenem mestu, da ne bo prihajalo do nepotrebnega tekanja.
 • Dokler učenci ne stojijo v vrsti, vozniki ne odpirajo vrat avtobusa oz. kombija.
 • Učenci vstopajo samo pri prvih vratih.
 • Na avtobus dovolijo vstopiti samo po zakonu dovoljenemu številu učencev.
 • Učenci vstopajo na avtobus oz. kombi samo na šolskem postajališču.
 • Odhodi in prihodi naj bodo točno po razporedu – morebitno zamudo je potrebno predhodno sporočiti.

Ravnanje ob morebitni nezgodi

 Dežurni učitelj mora ob nezgodi:

 • ostati pri učencu in mu nuditi prvo pomoč;
 • obvestiti vodstvo šole s pomočjo ostalih učencev; če je učitelj prepričan, da ni potrebno klicati zdravnika, je o tem dogodku dolžan telefonsko takoj obvestiti starše;
 • v primeru hujše nezgode poklicati zdravniško pomoč in o tem obvestiti starše;
 • napisati zapisnik o dogodku.

Dejavnosti na šoli, ki prispevajo k večji prometni varnosti učencev

 Na naši šoli vsako leto izvajamo aktivnosti za preventivo in varnost učencev v cestnem prometu. V programu osveščanja in informiranja učencev o varni udeležbi v prometu uspešno sodelujemo tudi s pristojno policijsko postajo in člani Društva upokojencev, ki so še posebno aktivni v prvih dveh tednih pouka.

 

 • Učitelji se v prvem tednu pouka z učenci s pomočjo ustrezno izdelanega in pripravljenega zemljevida ogledajo šolsko okolico in poti, ki vodijo do šole, v prvi triadi pa plakat s fotografijami, ki prikazujejo nevarne točke na Mirni. O njih se natančno pogovorijo in poiščejo najvarnejše poti. Učitelji razredniki se o tem, kako najvarneje prečkati križišča ali se izogniti nevarnim točkam, pogovarjajo pri razrednih urah, nekateri pa še pri posameznih predmetih, ki vključujejo promet, prometno varnost, domači kraj oz. okolico šole (tehniška vzgoja, geografija, naravoslovje in tehnika, družba).
 • Prvi dan pouka se o nevarnostih in pravilih v cestnem prometu še posebej natančno seznanijo prvošolčki in njihovi starši. Po dogovoru učiteljice s pristojnim policistom se v prvih tednih pouka pogovarjajo o varnih poteh, policist pa otroke tudi praktično vodi po varnih poteh v okolici šole.
 • V prvem tednu pouka so na nevarnih prehodih za pešce tudi člani Društva upokojencev iz našega kraja in policisti, ki pomagajo učencem pri varnem prečkanju cest v okolici šole.
 • Na prvem roditeljskem sestanku skupaj s policistom opozorimo starše prvošolčkov na njihovo odgovornost za varnost otrok v prometu (spremstvo na poti v šolo in domov, nošenje rumene rutice in kresničke, nošenje svetlih oblačil).
 • Na prvem roditeljskem sestanku se učence in starše seznani z varnim vstopanjem in izstopanjem učencev pred šolo. Vsi starši se seznanijo s skico šolske okolice, kjer je označena zaželena, varna in predlagana smer vožnje vozil in vstopanje ter izstopanje učencev tako iz osebnih vozil kot tudi pri organiziranem šolskem prevozu.

 

(Prilogi 1 in 2: Zemljevid in skica varnega prihoda otrok v šolo)

Priloga 1: Zemljevid varnega prihoda v šolo in parkiranja

Priloga 2: Skica varne poti do šole

Smernice staršem za varnost v prometu

V publikaciji šole so zapisane nekatere smernice in nasveti staršem za pogovore z otroki in ravnanja v zvezi s prometno varnostjo:

Varna pot v šolo

Otroci in mladostniki sodelujejo v cestnem prometu v različnih vlogah – kot pešci, kolesarji, potniki v osebnih vozilih in avtobusih, kasneje kot vozniki koles s pomožnim motorjem in koles z motorjem.

 • Vsako sodelovanje v prometu zahteva od njih in drugih udeležencev vsak trenutek posebno skrb in pozornost.
 • Varnost v prometu ni le enkraten nasvet ali opozorilo, pomeni način življenja. Šola in starši s svojim ravnanjem in zgledom ter prometno vzgojo skupaj oblikujemo varne oblike ravnanja v prometu.
 • Starši skupaj z otrokom načrtujte pot v šolo. Vedno izberite najvarnejšo in ne najkrajšo pot.
 • Da bodo ostali udeleženci v prometu pozorni na vaše otroke, naj imajo, posebno ob slabši vidljivosti, oblečena svetla oblačila, pripeto kresničko ali drugo svetlobno znamenje.
 • Starši morate poskrbeti, da bo imel otrok, star do 7 let, ustrezno spremstvo na poti v šolo. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, če to s pisnim soglasjem potrdijo starši otroka, ki potrebuje spremstvo.
 • Otroci, ki jih v šolo vozite v osebnih avtomobilih, morajo biti, glede na svojo starost in višino, zavarovani z otroškim varnostnim sedežem in pripeti z varnostnim pasom, kolesarji pa zaščiteni s čeladami.

Šola ima izdelan prometno varnostni načrt šole, kjer so vpisane najvarnejše šolske poti in označene nevarne točke na njih. Z varnostnim načrtom šole seznanimo pristojni organ na Občini Mirna, Policijsko postajo Trebnje in učence na razrednih urah. Objavljen je tudi na spletni strani.

Starši, svetujemo vam, da z otroki večkrat skupaj prehodite najvarnejšo šolsko pot in jih ob tem opozarjate na nevarne dele, ki zahtevajo še posebno previdnost. Kasneje ni odveč preveriti, če otrok dogovorjeno pot tudi dejansko uporablja.

Na šoli izvajamo tudi naslednje dejavnosti:

 • Na začetku šolskega leta pregledamo in po potrebi dopolnimo prometno varnostni načrt šole ter z njim seznanimo vse učence, še zlasti učence prvega razreda in njihove starše.
 • Šolsko pot vsako leto označimo z opozorilnimi letaki »ŠOLSKA POT«, ki jih dobimo od SPVCP.
 • Organiziramo kolesarske izpite in pregled koles za učence 5. razreda: Priprava nanje poteka skozi celo šolsko leto. Na izpite jih pripravlja učiteljica 5. razreda, pri izvedbi praktične vožnje pa sodelujejo še učenci prometnega krožka, drugi učitelji, ki so usposobljeni za izvajanje kolesarskih izpitov, zunanji sodelavci (upokojeni policisti) in policisti iz pristojne policijske postaje.
 • Poskrbimo, da učenci prvošolčki že prvi dan pouka dobijo rumene rutice in jih redno nosijo celo leto. Po možnosti jih opremimo tudi z odsevnimi trakovi ali kresničkami.
 • Sodelujemo v akcijah, ki jih organizira republiški SPV v tednu prometne varnosti.
 • Učenci naše šole se udeležujejo različnih projektov v okviru varnosti v prometu:
  • PASAVČEK,
  • v akciji BODI VIDEN, BODI PREVIDEN;
  • v akciji JUMICAR
  • POLICIST LEON SVETUJE,
  • v akciji ZALETAVČEK…
 • Celo leto opozarjamo učence na nošenje kresničk ali odsevnih trakov in na primerno obnašanje na cesti in v javnih prevoznih sredstvih.
 • Skrbimo za kvalitetno izvajanje učnega programa o prometni vzgoji v vseh razredih in se trudimo učence oblikovati v humane in kulturne uporabnike prometnih površin, jih usposabljati za varno udeležbo v prometu kot pešce in kolesarje, jih navajati na pravilno vzdrževanje vozila ter jih vzgajati v bodoče odgovorne voznike motornih vozil.

 

 Naloge staršev pri zagotavljanju varnosti otrok in učencev v prometu

 

Obnašanje in vključevanje staršev v promet je kot zgled odraslih močan in eden najvažnejših dejavnikov pri prometni vzgoji otrok.

Starši so dolžni spremljati otroke do sedmega leta starosti v vrtec in šolo ter nazaj domov.

Priskrbeti morajo varnostno opremo za najmlajše šolarje in zahtevati od otrok, da jo tudi uporabljajo (rumena rutka, torbica z odbojnimi odsevniki, svetlobni trak, kresnička, pelerina signalne barve).

Zagotoviti morajo otroku pravilno opremo kolesa in kolesarsko čelado.

Upoštevati morajo priporočila o varnem prihodu učencev v šolo, zlasti glede ustavljanja in izstopanja iz osebnih vozil.

Starši morajo opozarjati otroke na nevarnosti na poti v šolo in domov, na pravilno vključevanje v promet in zahtevati od otrok, da se kot udeleženci v prometu kulturno obnašajo.

Starši ne smejo dopuščati uporabe kolesa ali motornega vozila otroku, če le-ta nima vozniškega dovoljenja.

Nevarne prometne točke v bližnji okolici šole

Učenci, ki prihajajo v šolo peš, so doma v bližnji in daljni okolici šole in se na poti srečujejo z različnimi nevarnostmi (nevarnimi mesti) v prometu.

 

Križišče pred vrtcem – Je zelo nevarno zaradi nepreglednega ovinka in zaradi velike frekvence prometa predvsem zjutraj. V to križišče prihajajo učenci iz različnih smeri in morajo prečkati cesto na označenem prehodu. Pot proti šoli nato nadaljujejo po pločniku.

PREHOD ZA PEŠCE PRI GOSTILNI KOLENC – Prečkanje ceste na tem prehodu je zelo nevarno zaradi nepreglednega ovinka in zelo prometne glavne ceste. Učenci morajo biti izredno previdni, ker ni druge, varnejše poti.

KRIŽIŠČE PRI DOMU PARTIZAN – Križišče je nevarno, ker se cesta, ki jo vidimo, priključi glavni cesti, ki je zelo prometna. Po tej poti prihaja veliko učencev peš do šole in morajo biti izredno previdni kljub pločniku. Največja težava je, da je prehod za pešce na desni strani, večino pešcev pa gre v levo smer, kjer je šola in tudi središče kraja. Prehodi za pešce na tem mestu niso dobro urejeni.

Prehod za pešce NA GLAVNI CESTI pri spodnjih blokih – Učenci morajo biti na tem prehodu zelo previdni, ker prečkajo zelo prometno glavno cesto. Prehod je še posebno nevaren zato, ker marsikateri voznik na upošteva omejitve hitrosti.

PREHOD ZA PEŠCE PRI PICERIJI KARMEN – Učenci morajo biti na tem prehodu izredno previdni, ker prečkajo zelo prometno glavno cesto. Poleg tega vozila pripeljejo iz nepreglednega ovinka in pešcev ne opazijo tako hitro. Velika nevarnost tu pa je tudi parkirišče pred picerijo. Avtomobili, parkirani tik ob glavni cesti, ovirajo oz. onemogočajo dober pogled na cesto.

Most čez reko Mirno – Kamnit, zelo ozek in izredno prometen most čez reko Mirno je izredno nevaren za pešce. Pred nekaj leti je bil poleg njega dograjen leseni most, ki je mnogo varnejši in predstavlja odlično rešitev za pešce.

KRIŽIŠČE S PREDNOSTNO CESTO PRED BANKO – Na tem delu je skozi ves dan izredno gost promet zaradi glavne ceste. Učenci prečkajo cesto na prehodu za pešce, vendar morajo biti pri tem zelo previdni, saj se nekateri vozniki ne držijo omejitve in imajo ob prihodu v naselje še zelo veliko hitrost.

Prečkanje ceste, ki vodi v ulico, kjer ni prehoda (PRED GOSTIŠČEM FRANCKA) – Od gostišča Francka do banke učenci prečkajo križišče sicer manj prometne ceste, ki vodi v stanovanjsko ulico. Kljub temu je ta del poti izredno nevaren, ker ni označenega prehoda za pešce. Poleg tega je križišče precej široko zaradi parkirišča pred gostiščem in banko. Tu so večino časa parkirani avtomobili, le-ti tudi obračajo, kar je za pešce izredno nevarno in morajo biti še posebej previdni.

PREHOD ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO PRI ŽELEZNIŠKI POSTAJI NA POTI PROTI ZABRDJU – Železniški prehod prečkajo učenci, ki hodijo peš ali s kolesom v šolo iz Zabrdja in ulice Pod Radovico. Ta prehod je zelo nevaren, ker ni zavarovan. Označen je le z Andrejevim križem. Varnejšega prehoda tu ni. Učenci morajo previdno prečkati železniško progo.

 

PREHOD ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO PROTI POKOPALIŠČU IN VOLČJIM NJIVAM – Ta prehod čez železniško progo je zavarovan s polzapornicami in s svetlobnim prometnim znakom. Kljub temu je potrebno biti tu izredno previden, ker se lahko zgodi, da včasih signalizacija ne dela.

 

Dostopnost