Šolska prehrana – zakonodaja

Zakon o šolski prehrani

ŠOLSKA PREHRANA

Zdrava prehrana pripomore k boljšemu učenju in v veliki meri vpliva na razpoloženje. V šoli si bomo prizadevali učencem nuditi zdravo in kakovostno hrano, ki jim bo omogočala nemoten razvoj. Učenci prvega razreda imajo zajtrk od 7.35 do 7.50, ostali učenci pa malico od 9.20 do

9.40. Vsi učenci imajo možnost kositi v šoli: od 11.30 do 12.05 učenci prvega triletja, v času odmora za kosilo (od 12.05 do 12.35 oz. do 12.50) pa ostali učenci. Prehrano urejajo Zakon o šolski prehrani (UL RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010) z vsemi spremembami in vsi podzakonski akti.

Vodja šolske prehrane je Danica Vidmar, ki pripravlja jedilnike in skrbi, da so na vpogled uporabnikom.

Prijava in odjava šolske prehrane ter odjava posameznih obrokov

Šola do začetka šolskega leta seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih, ter o subvencioniranju malice in kosila za učence;

 • prijavo na šolsko prehrano (malico in kosilo) šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. Prijava se odda  na obrazcu v mesecu juniju, ki ga učenci dobijo v šoli;
 • s prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učenca oziroma njegovih staršev, da spoštujejo pravila, plačajo prevzete in nepravočasno odjavljene obroke,
 • obroke pravočasno odjavljajo in  plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen;
 • prijava se lahko kadarkoli prekliče;
 • starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi, lahko posamezni obrok odjavijo (npr. če otrok zboli itd.);
 • obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 8.00 ure.
 • za učenca, ki v imenu šole sodeluje pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten  od pouka, posamezni obrok odjavi šola.

 Subvencioniranje šolske prehrane

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

 • do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS;
 • do subvencije za kosilo v višini cene kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi dohodkovni razred otroškega dodatka);
 • subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo;
 • vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku;
 • vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku;
 • cena malice za učenca znaša 0,80 € dnevno;
 • za prejemnika subvencije je malica brezplačna.

Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila

 

Vlogo  na CSD je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Subvencija v višini cene malice pripada učencem:

 • ki se redno izobražujejo,
 • ki so prijavljeni na malico in
 • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 545,98 evrov.

Subvencija v višini cene kosila pripada učencem:

 • ki se redno šolajo,
 • ki so prijavljeni na kosilo,
 • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 370,86 evrov.

VIR: RS eUprava

Mirna, 1. september 2019

Dostopnost