Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad – ustanovni akt

Šolski sklad osnovne šole Mirna
Cesta na Fužine 1

8233 Mirna

Tel. 073435160

Fax. 073435170

e-naslov: o-mirna.nm@guest.arnes.si

V šolskem letu 2006/2007 smo ustanovili Šolski sklad OŠ Mirna. Sklad bo ustanovljen z namenom, zagotoviti otrokom boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa, kamor sodijo obogatitveni vzgojno-izobraževalni programi, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Nadzor nad sredstvi šolskega sklada ima upravni odbor, ki deluje v skladu s Pravilnikom in je sestavljen iz petih predstavnikov staršev, katerega predlaga svet staršev in treh predstavnikov šole, katere predlaga svet šole.

PREDSTAVNIKI STARŠEV:

PREDSTAVNIKI ŠOLE:

– Anica Marinčič – ravnateljica

– Vesna Kos – mentor šolske skupnosti

– Alenka Kozolc – računovodja

DEJAVNOST SKLADA je pridobivanje sredstev iz:

· prispevkov staršev

· prispevkov občanov

· donacij

· zapuščin

· iz drugih virov

NAMEN SKLADA:

* nakup nadstandardne opreme (različna igrala, avdio-video oprema…)
* zviševanje standarda pouka (didaktična sredstva in pripomočki)
* financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev (lutkovne predstave, gledališče, okrogle mize…)

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 12/91) je Upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole Mirna, dne 20.03.2007, sprejel naslednji pravilnik šolskega sklada Osnovne šole Mirna.

PRAVILNIK O DELOVANJU IN ORGANIZACIJI ŠOLSKEGA SKLADA

Pravilnik o delovanju in organizaciji šolskega sklada

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Osnovna šola Mirna je na seji Sveta šole dne 27.02.2007 sprejela sklep, da ustanovi šolski sklad.

2. člen
S temi pravili ureja Upravni odbor sklada predvsem naslednje:

· ime, sedež in dejavnost sklada,

· organizacijo sklada,

· pridobivanje sredstev sklada,

· obveščanje o poslovanju sklada.

II. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST SKLADA

3. člen

Ime sklada je: ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE MIRNA, ki zajema Osnovno šolo Mirna, vrtec -VVE Deteljica in Osnovno šolo s prilagojenim programom-OŠPP«

Skrajšano ime sklada je: “ŠOLSKI SKLAD OŠ MIRNA”

Sedež sklada je: Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna.

Številka podračuna Šolskega sklada OŠ Mirna:

01330-6030684306

Sklic za OŠ: 2919-100

Sklic za OŠPP: 29190-110

Sklic za VVE: 291900-120

4. člen

Sklad ima oz. uporablja pečat Osnovne šole Mirna, okrogle oblike s premerom 35 mm. Sklad uporablja tudi pečat s premerom 20 mm z enako vsebino, kot jo ima pečat iz prvega odstavka tega člena.

5. člen

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

6. člen

Sklad za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše učencev o potrebah po financiranju dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso redni program in jih ustanovitelj ne financira, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, o potrebah po strokovnih ekskurzijah in o potrebah po zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni zadosti sredstev.

7. člen

Sklad zbira finančna sredstva na podračunu šole odprtem pri UJP – NOVO MESTO, številka rač. je 01330-6030684306, na katerega se nakazujejo sredstva pridobljena za namene iz prejšnjega člena. Ob enotnem podračunu Šolskega sklada se odprejo trije sklici in sicer za vsako enoto svojega (sklic za OŠ Mirna št. 2919-100, sklic za OŠPP št. 29190-110 in sklic za VVE Deteljica št. 291900-120)

8. člen

Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje in porabo sredstev.

9. člen

Ko Upravni odbor ugotovi, da so na račun prispela potrebna sredstva se ravna v skladu z Zakonom o javnih naročilih in sicer, če je vrednost opreme nad 18.000€, razpiše javni razpis za izbiranje najboljšega ponudnika in imenuje komisijo za odpiranje ponudb in oblikovanje predloga nabave. Komisija po zaključenem razpisnem postopku odpre prispele ponudbe, oblikuje predlog najugodnejšega ponudnika in predlaga Upravnemu odboru izbiro.

Upravni odbor izbere najugodnejšega ponudnika, izbranega ponudnika in ostale, ki so se na razpis prijavili o tem obvesti, po preteku pritožbenega roka pa z izbranim ponudnikom podpiše pogodbo o nakupu opreme.

10. člen

Če vrednost kupljenega ne presega 18.000€, razpisni postopek ni potreben, potrebno pa je opraviti primerjavo vsaj med tremi ponudniki.

11. člen

Sklad za svoje obveznosti odgovarja s sredstvi, ki jih zbira in s katerimi razpolaga. Sklad nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

12. člen

Upravni odbor sklada zagotavlja nabavo novih sredstev v skladu s programom razvoja šole ter v skladu z zbranimi sredstvi za tekoče leto.

III. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE SKLADA

13. člen

Sklad zastopa in predstavlja skrbnik-predsednik Upravnega odbora sklada. Skrbnik sklada je pooblaščen, da v imenu in za račun sklada po predhodni odobritvi Upravnega odbora ŠS sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle. Skrbnik-predsednik Upravnega odbora sklada zastopa sklad navzven neomejeno.

14. člen

Administrativno-tehnična opravila za sklad opravlja strokovna služba šole.

15. člen

Vse listine finančne narave podpisujeta za sklad predsednik Upravnega odbora sklada, v njegovi odsotnosti podpredsednik in računovodja šole.

IV. ORGANIZACIJA SKLADA

16. člen

Notranjo organizacijo sklada določa zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

V. ORGANI SKLADA

Upravni odbor sklada

17. člen

Upravni odbor sklada sestavljajo predstavniki staršev in predstavniki delavcev šole in sicer:

· trije predstavniki šole, ki jih predlaga Svet šole (predvidoma ravnatelj šole, računovodja in mentor šolske skupnosti),

· pet predstavnikov staršev, ki jih predlaga Svet staršev (starše predstavljajo trije predstavniki šole, en predstavnik vrtca in en predstavnik OŠPP).

Volitve Upravnega odbora sklada potekajo na Svetu šole (predstavniki delavcev šole) oz. na Svetu staršev (predstavniki staršev).

Na prvi seji Upravnega odbora sklada člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika Upravnega odbora sklada, ki je praviloma izvoljen/a izmed staršev in namestnika/co predsednika, ki je praviloma izvoljen/a izmed delavcev šole ter zapisnikarja oz. zapisničarko.

18. člen

Mandat članov Upravnega odbora je dve leti z možnostjo ponovne izvolitve. Predstavnikom staršev v Upravnem odboru lahko preneha funkcija pred potekom mandata na lastno željo, zaradi zunanjih okoliščin (prenehanje zaposlitve, status učenca) ali pa je odpoklican. V tem primeru se izvedejo nadomestne volitve oziroma imenovanje.

19. člen

Upravni odbor sklada sprejema program oz. plan dela, za katerega podlago pripravijo strokovni delavci Osnovne šole Mirna.

· sprejema pravila sklada,

· sprejema letni program dela in poročilo o njegovem izvajanju,

· določi finančni načrt in sprejema zaključni račun sklada,

· obravnava mnenja in predloge sveta staršev o pomoči in odloča o njih,

· odloča o nakupu nadstandardne opreme na podlagi izvedenih javnih razpisov,

· odloča o morebitnih pritožbah staršev v zvezi s šolskim skladom

· sklepa pogodbe vezane na finance pridobljene v skladu, ipd.,

· opravlja druge pristojnosti po zakonu.

20. člen

Volitve v Upravni odbor sklada razpiše odbor najkasneje 30 dni pred potekom mandata. Ob razpisu odbor opozori Svet šole, da predlaga svoje predstavnike v odbor, svet staršev pa, da opravi imenovanje Upravnega odbora. Do konstituiranja novega odbora opravlja pristojnosti odbora prejšnji odbor.

21. člen

Kandidiranje predstavnikov delavcev šole se opravi na Svetu šole najmanj 15 dni pred imenovanjem.

22. člen

Upravni odbor sklada se konstituira na prvi seji, ki jo skliče in vodi dosedanji predsednik odbora do izvolitve novega predsednika. Odbor je konstituiran, ko je izvoljen novi predsednik in njegov namestnik in določen stalni zapisnikar.

23. člen

Upravni odbor sklada je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov odbora. Upravni odbor na svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov. Upravni odbor o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, če se ne odloči za tajno glasovanje.

VI. SREDSTVA SKLADA

24. člen

Način financiranja in pridobivanja sredstev sklada določa zakon. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Potrebna sredstva za opravljanje osnovne dejavnosti sklada se opredelijo v letnem programu sklada.

Sredstva sklada se pridobivajo tudi iz drugih virov kot so šolske prireditve, prodaja izdelkov učencev, zbiranje starega papirja, del najemnin ter donatorska in sponzorska sredstva.

VII. OBVEŠČANJE

25. člen

Svet staršev in svet šole morata biti obveščena (preko poročila, zgibank, časopisov, internega televizijskega kanala ali novinarske konference):

· o rezultatih ob zaključnem računu sklada,

· o kazalcih, ki so predpisani z zakoni in drugimi predpisi,

· o sklepih organov sklada,

· o ugotovitvah kontrolnih organov.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen

Pravilnik sklada začne veljati, ko ga sprejme Upravni odbor sklada.

Pravilnik se objavi na oglasni deski (OŠ Mirna, VVE Deteljica in OŠPP) in spletni strani Osnovne šole Mirna.

Predsednik Upravnega odbora ŠS Mirna

Roman Herman

Dostopnost