Skoči na glavno vsebino

UGO

UČENJE IN GIBANJE ZA OKOLJE – UGO

 

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Program razvoja podeželja – PRP

V letošnjem letu se bo obogatila ponudba dejavnosti v športnem parku Mirna, ki bo še povečala zadrževanje ljudi na prostem in njihova okoljska ozaveščenost, saj je bila Občina Mirna uspešna pri pridobivanju sredstev s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), in sicer bo omenjen projekt sofinanciran  v višini  92.110,17 EUR.

Naslov projekta: Učenje in gibanje za okolje

Akronim operacije: UGO

Nosilec operacije: Občina Mirna

Ostali partnerji v operaciji: Osnovna šola Mirna, Društvo upokojencev Mirna, Komunala Trebnje d.o.o., Društvo za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna, Društvo tabornikov Rod mirne reke mirna in Dana, d.o.o. Mirna.

OPIS in aktivnosti v projektu: Projekt bo izveden v dveh fazah:

Zap. št. aktivnosti Opis aktivnosti Izvaja partner Termin
  1. FAZA
Aktivnost 1

IZGRADNJA:

–          kolosteza

–          učilnica na prostem

–          motorični poligon

–          rusko kegljišče

OBČINA MIRNA 4 in 5/ 2018
    2. FAZA
Aktivnost 2 Globalno segrevanje in dolžnost ohranjanja narave (predavanje in delavnice)

OŠ Mirna

Občina Mirna

4/2019
Aktivnost 3 Izobraževalne delavnice o skrbi za čisto okolje in razstava s predstavitvenimi panoji

Komunala Trebnje d.o.o.

Občina Mirna

4/2019
Aktivnost 4 Voda kot vir življenja (predavanje in delavnice)

Dana d.o.o.

Občina Mirna

5/2019
Aktivnost 5 Sobivanje z naravo – pomen taborništva

Društvo tabornikov

Občina Mirna

08.09.2018
Aktivnost 6 Promocijsko tekmovanje na pumptrack stezi

DŠKT Partizan Mirna

Občina Mirna

6/2018
Aktivnost 7 Mirna v gibanju – Šola vožnje in pumptrack tekmovanje

DŠKT Partizan Mirna

Občina Mirna

07.07.2018
Aktivnost 8 Kino na prostem

DŠKT Partizan Mirna

Občina Mirna

8/2018
Aktivnost 9 Pomen gibanja in sobivanja z naravo v vseh življenjskih obdobjih – tekmovanje na ruskem kegljišču

Društvo upokojencev

Občina Mirna

5/2019
Aktivnost 10 Dan z vnuki – druženje na ruskem kegljišču, pumptracku in izobraževanje o ročnih spretnostih v učilnici na prostem

Društvo upokojencev

Občina Mirna

9/2018
Aktivnost 11

Delavnica za ugotavljanje motoričnih sposobnosti otrok in oseb s težavami v duševnem razvoju

 

OŠ Mirna

Občina Mirna

9/2018
Aktivnost 12 Promocijske aktivnosti Občina Mirna 01.04.2018 – 31.05.2019

 

Cilj(i) projekta: 

  • bogatenje raznolikosti podeželja, ohranjanje in izboljšanje kvalitete življenja za dolgoročno korist vseh prebivalcev na podeželju, nove površine za dvig kakovosti življenja prebivalcev,
  • nove inovativne vsebine za izvajanje programov za potrebe podeželskih naselij, s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah (osebe s posebnimi potrebami in motnjami v duševnem razvoju, otroci, starostniki),
  • več gibanja in aktivnosti na prostem, odvrnitev ljudi od posedanja in uporabe elektronskih naprav, več medgeneracijskega druženja,
  • izboljšanje okolja in blaženje podnebnih sprememb s tem, ko se ljudi izobražuje in osvešča o pomenu ohranjanja narave in skrbi za okolje,
  • nove urejene skupne površine za dvig kakovosti življenja prebivalcev, s posebnim poudarkom na naslednjih ciljnih skupinah: otroci in mladoletniki s posebnimi potrebami in motnjami v razvoju, otroci in mladina, starostniki.

Pričakovani rezultati operacije: 

Novi programi in nove površine bodo dolgoročno okrepili in bogatili raznolikost in kvaliteto življenja v kraju, občini in širši okolici, saj gre za nove vsebine, ki na širšem območju še niso dostopne. V sklopu projekta bodo najprej izvedene manjše naložbe v štiri različne površine na isti lokaciji (Učilnica na prostem, Kolosteza – Pumptrack, Poligon za gibalne sposobnosti za ranljive skupine in Rusko kegljišče). Na teh novih površinah bo občina skupaj s partnerji izvajala programe za doseganja namena operacije (predavanja in delavnice), ki je spodbujanje večje skrbi za okolje, sobivanja z naravo in več aktivnosti na prostem.

Trajanje projekta: 

Celotna vrednost projekta: 137795,30 EUR

Kontakt: 07 30 47 153

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Namen projekta:

je zagotoviti površine in izvajanje novih aktivnosti za ranljive skupine (osebe s posebnimi potrebami, otroci, starostniki), spodbuditi prebivalce za gibanje in aktivnosti na prostem, k medgeneracijskem druženju in večji socialni vključenosti ranljivih skupin ter izobraževanju ljudi o pomenu varstva okolja, zmanjševanja vplivov na podnebne spremembe in sobivanja z naravo. Posredni namen operacije je tudi zmanjšanje odseljevanja in spodbujanje novih priselitev.

V sklopu projekta bodo najprej izvedene manjše naložbe v štiri različne površine na isti parceli (Učilnica na prostem, Kolosteza – Pumptrack, Poligon za gibalne sposobnosti za ranljive skupine, Rusko kegljišče), na katerih bo občina skupaj s partnerji izvajala programe za doseganja namena operacije.

Posredni namen projekta je tudi zmanjšanje odseljevanja in spodbujanje k novim priselitvam. Za izvajanje novih programov, ki bodo vsebinsko dopolnili in povečali raznolikost vsebin, je potrebno zagotoviti ustrezne površine. Novi programi in nove površine bodo dolgoročno okrepili in bogatili raznolikost  in kvaliteto življenja v kraju, občini in širši okolici, saj gre za nove vsebine, ki na širšem območju še niso dostopne.

Dostopnost