Skoči na glavno vsebino

Subvencioniranje šolske prehrane

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE ZA UČENCE

Učencem s subvencioniranjem prehrane zagotavljamo cenejši ali brezplačni obrok ter tako izboljšujemo dostopnost šolske prehrane posameznikom iz socialno manj vzpodbudnih okolij. Subvencija prehrane se lahko dodeli za učencem za malico in kosilo. Učenci morajo biti na šolsko prehrano prijavljeni.

Upravičenci

Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in ima njegova družina veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico ali kosilo.

Učencu, katerega družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

V primeru prve vloge za subvencijo prehrane, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo malice ali kosila za učence, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

Subvencija prehrane se prizna za obdobje enega šolskega leta.

Subvencija malice za učence 

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

  • Učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji,
  • Učenci, ki so v rejništvu ali so prosilci za mednarodno zaščito.

Subvencija kosila za učence

Subvencija kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Učenci imajo pravico do subvencije za malico oziroma kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

Dostopnost