Skoči na glavno vsebino

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2024/25 bodo neobvezni izbirni predmeti na voljo vsem četrto-, peto- in šestošolcem.

KAJ SO NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI?

Predstavljajo razširjeni del programa OŠ, pri katerem lahko učenci po svojih željah in zmožnostih izberejo določne predmete iz nabora, ki je predpisan. Izbirajo lahko med naslednjimi predmeti:

  • Drugi tuj jezik (nemščina) – 2 uri tedensko
  • Računalništvo – 1 ura tedensko
  • Šport – 1 ura tedensko
  • Umetnost – 1 ura tedensko
  • Tehnika – 1 ura tedensko

Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko ali 1 uro ali pa predmeta sploh ne izbere.

IZVAJANJE POUKA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Pouk se bo izvajal po pouku ( 6.  ali 7. učno uro). Čeprav gre za neobvezni izbirni predmet, ga bo moral učenec redno obiskovati do konca šolskega leta in bo pri njem tudi ocenjen z ocenami od 1 do 5. Zaključne ocene predmeta bodo vpisane v spričevalo. Po enem letu obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta lahko učenci predmet prenehajo obiskovati ali pa z njim nadaljujejo naslednje šolsko leto in še nadgradijo svoje znanje.

OBLIKOVANJE SKUPIN

Skupine učencev za NIP se oblikujejo za vsako šolsko leto posebej. Pouk NIP se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 12 učencev. Po normativu, ki je predpisan, lahko za šolsko leto 2023/24 bomo pouk NIP izvajali v  največ 4 skupinah (št. učencev II.triletja :23 = št.skupin).

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA ALI ODJAVA

Zamenjava je možna samo na začetku šolskega leta, če bo v novo izbrani skupini še prostor ali če odjava od predmeta ne podre že oblikovane skupine.

PRIJAVE

Od vključno ponedeljka,  3. junija  2024 – na  portalu LoPolis  (www.lopolis.si) do vključno ponedeljka, 6. junija  2024.

Navodila za spletno prijavo: NAVODILA ZA SPLETNO PRIJAVO NA  IZBIRNE PREDMETE

VSEBINE POSAMEZNIH PREDMETOV

DRUGI TUJ JEZIK – NEMŠČINA

Tedensko: 2 uri

Letno: 70 ur

Drugi tuji jezik ima v primerjavi s prvim tujim jezikom drugačno vlogo. Medtem ko prvi tuji jezik vodi do najvišjih in najkompleksnejših zmožnosti, je pri drugem tujem jeziku večji poudarek na sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti.

Znanje drugega tujega jezika je za učence pomembno zaradi neposredne uporabnosti zanje (npr. gledanje televizije, poslušanje glasbe, vključevanje v mednarodne projekte … ), omogoča pa jim tudi dobro podlago za učenje v srednji šoli in kasneje v poklicu. To je tudi jezik naših sosedov.

Učenec, ki nemščino obiskuje od 4. do 9. razreda, v šestih letih opravi 416 ur, kar omogoča znanje najmanj na stopnji A1 ali A2 skupnega evropskega jezikovnega okvirja.

Pri pouku je poudarek na slušno-sporazumevalnih zmožnostih, učenci pa pridobijo tudi osnove pisne zmožnosti.

RAČUNALNIŠTVO

Tedensko: 1 ura

Letno: 35 ur

Digitalna pismenost je zmožnost uporabe digitalnih naprav. Razvijanje digitalne pismenosti je vključeno v učne načrte vseh predmetov v osnovni šoli in jih razvijajo vsi učitelji. Digitalna pismenost je sicer zaželena in potrebna, ni pa zadostna za modernega človeka, saj ne ponuja intelektualnih izzivov, ki jih potrebujejo učenci, da bi postali uspešni posamezniki v tehnološko razviti družbi. Menimo, da je izbira predmeta računalništvo modra odločitev, ker bo pouk ustvarjalen in koristen. Učenci bodo med drugim pridobivali znanja, potrebna za celo življenje, razvijali sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja, spoznavali strategije reševanja problemov, razvijali sposobnost sodelovanja v skupini, razvijali ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje, krepili pozitivno samopodobo, …

ŠPORT

Tedensko: 1 ura

Letno: 35 ur

V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev. Neobvezni izbirni predmet šport zato vključuje predvsem tiste vsebine, ki učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev, spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev, in tudi nove vsebine.

UMETNOST

Tedensko: 1 ura

Letno: 35 ur

Umetniško izražanje je človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in inovativnosti.

Kulturno-umetnostno vzgojo učencev obravnavamo prek ustvarjanja kulturno-umetniških del (npr. ustvarjanje gledališke, lutkovne predstave, filma, plesne, folklorne postavitve, muzikala, literarnega, glasbenega dogodka, likovne razstave). Učenci z izkušenjskim učenjem pridobijo elementarne izkušnje skozi umetnost, kar je podlaga za ponotranjenje in razumevanje vrhunske umetnosti.

 

TEHNIKA

Tedensko: 1 ura

Letno: 35 ur

Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem ter tehnika in tehnologija v šestem razredu. Predmet omogoča učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s tehničnega področja in povezavo z drugimi predmetnimi področji. Predstavlja načine, sredstva in organizacijske oblike spreminjanja narave ter učinke nanjo, kar v ustvarjalnem delovnem procesu pomeni preoblikovanje in oblikovanje naravnih in umetnih gradiv v novo obliko.

Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv. Pri praktičnem delu učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost