Skoči na glavno vsebino

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V skladu z zakonodajo bomo v šol. L. 2024/2025  izvajali pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda.  Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Kratka vsebina izbirnih predmetov je predstavljena v nadaljevanju, učni načrti ponujenih izbirnih predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: obvezni izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti.

Zakon o osnovni šoli in pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole določa, da učenec 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši

OPROSTITEV OBISKOVANJA POUKA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Učenec, ki obiskuje  glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši pridobijo potrdilo o vpisu v GŠ, ki ga dostavijo septembra.

OBLIKOVANJE SKUPIN

Pouk obveznih izbirnih predmetov bomo izvajali v skupinah v skladu s  Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole – 33.člen (število učencev III. triletja : 23 + 2xn). Na osnovi prijav učencev v sodelovanju z njihovimi starši bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Izvajali bomo le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljenih zadostno število učencev v skladu z veljavno zakonodajo.

IZVAJANJE POUKA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko,  le tuj jezik se izvaja  2 uri tedensko.

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA ALI ODJAVA

Starši boste izpolnjeno vlogo za spremembo izbirnega predmeta vašega otroka (naknadna odjava, prijava, zamenjava) podpisali in jo vrnili v prvem tednu septembra. Če bo sprememba možna v okviru že izoblikovanih skupin in predmetov v določenem razredu, bo učenec obveščen ustno od razrednika ali učitelja izbirnega predmeta, ki mu bosta posredovala tudi urnik.

PRIJAVE

Od vključno ponedeljka,  3. junija  2024 – na  portalu LoPolis  (www.lopolis.si  do vključno srede, 5. junija  2024.

Navodila za spletno prijavo: NAVODILA ZA SPLETNO PRIJAVO NA OBVEZNE IZBIRNE PREDMETE

NABOR OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

  • Tuj jezik nemščina (N1 – 7.r., N2 –  8.r.,  N3 –  9.r.)
  • Šport (Izbrani šport – 7.r., Šport za zdravje – 8.r., Šport za sprostitev – 9.r.)
  • Gospodinjstvo (Sodobna priprava hrane – 7.r., Načini prehranjevanja – 8.r.)
  • Filmska vzgoja 1 (7.r.) 
  • Filmska vzgoja 2 (8. in 9. razred: učenci, ki so v preteklih letih že obiskovali FVZ 1)
  • Filmska vzgoja 3 (9. razred: učenci, ki so v preteklih letih že obiskovali FVZ 1 in FVZ2)
  • Obdelava gradiv (Les – 7.r., Umetne snovi – 8.r., Kovine – 9.r.)
  • Računalništvo (Urejanje besedil – 7.r, Multimedija – 8.r., Računalniška omrežja – 9.r.)

PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 24/25 (PDF klik)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost